شما برای تفریح کجا را انتخاب می‌کنید؟

بزرگنمایی نقشه

یکی از لایه‌های اطلاعاتی که در برنامه ریزی و طراحی شهرها تولید می‌شود، نقاط جاذب سفر و فضاهای تفریحی و فراغتی شهر است. مهم‌ترین نمود این برنامه‌ریزی و آینده نگری، ترکیب و پراکنش فضاهای سبز و باز عمومی در طرح‌های جامع و تفصیلی است که به عنوان لایه ثابت از پیش طراحی شده در این بازنمایی تصویری مورد استناد قرار گرفت. پرسش اصلی این تمرین اینست که تا چه حد الگوی انتخابی ما به عنوان شهروندان بدون ذهنیت طراحانه، با پیش‌بینی‌ها و ملاحظات برنامه‌ریزان و طراحان منطبق است یا از آن فاصله دارد؟
اطلاعات پاتوق‌های منتخب شهروندان تهرانی از اپلیکیشن Foursquare استخراج شد. شعاع دوایری که به مرکز مکان‌های عمومی متخب و پررفت و آمد زده شده معرف میزان محبوبیت و تعدد مراجعه و رنگ آن‌ها معرف نوع فعالیتی است که در آن جاریست.

مهر ۱۳۹۶

ایده و توسعه:

فرناز فرشاد-آرزو خامسی
51 سال پیش