برونتاید

تهران هر شب به این فکر می‌کند که شاید فردا صبح از خواب بیدار نشود. ترس از زلزله‌ا‌ی فاجعه‌آمیزکه بارها از منابع رسمی و غیر‌رسمی شنیده شده، یا حتی ترس از جنگی احتمالی و اینکه اگر به سراغ تهران بیاید…؟ سوال این‌ است که ما در زمان‌های متفاوت چقدر در مورد این خطرات دغدغه داریم؟
در این پروژه سعی شده‌است این دغدغه‌مندی و وسواس فکری در مورد پنج خطر اصلی که ممکن است در دنیایی دیستوپیایی (Dystopian) تهران را تهدید کنند، بررسی شود. اطلاعات مربوط به میزان جستجوهای اینترنتی مردم تهران در مورد زلزله، جنگ، طوفان، سیل، و خشکسالی از گوگل استخراح شده و بر اساس زمان روی نموداری خطی ترسیم شده است. در نهایت این نمودار می‌تواند با خطایی نسبی میزان دغدغه‌مندی مردم تهران در زمان های مختلف را نشان دهد.
شهریور ۱۳۹۶

ایده و توسعه:

کسری قویدل
51 سال پیش