آتش در کارون شمالی

بزرگنمایی نقشه

در این پروژه، با داشتن فرضیه احتمال نابودی تهران در اثر آتش سوزی، در ابتدا نقاط پر خطر شهر بر اساس سنجش معیارهایی مانند قرار گیری یا نزدیکی به گسل زلزله، نزدیکی به پمپ بنزین، قرارگیری در بافت فرسوده شهری، و از همه مهم‌تر میزان مراجعه‌ی شهروندان به شماره‌ی سه رقمی آتش‌نشانی، شناسایی شده اندو یکی از این نقاط (واقع در محدوده خیابان آذربایجان) برای جمع آوری داده های شهری انتخاب شد. این داده ها شامل پرسش از افراد محله و تهیه عکس بوده است. در مرحله بعدی این داده ها از طریق ابزارهای مصور سازی و تهیه نقشه، مصور شده‌اند.
شهریور ۱۳۹۶

ایده و توسعه:

سارا ثقفی مقدم
سحر عسگری
مهسا زمانی
زهرا کاظمی
51 سال پیش