اثر اینستاگرام

بزرگنمایی نقشه
در این پروژه سعی در مصور‌سازی محتوهای شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام شده است که هشتگ‌های مرتبط با موضوع اختلال در زیرساخت‌های الکتریکی/الکترونیکی، نظیر “برق_رفت،مخابرات، زیرساخت و …” را دارند. این پروژه بر جنبه ای از شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام اشاره می کند که ممکن است به طور عمومی لایه ای از عدم جدیت بر محتواهای حتی بسیار حساس و قابل توجه اضافه کند که از حساسیت و جدیت آن ها بکاهد و با نمایان ساختن مصادیق این گمان سعی در ایجاد نطفه‌ی فرضیه‌ای دارد که شبکه‌های اجتماعی را درماهیت محتوایی که در آن ها بازنشر می شوند، موثر می‌داند.
در این پروژه اطلاعات از طریق API اینستاگرام گرفته شده و سپس با اساتفاده از API سامانه MapBox بر روی نقشه مصورسازی شده است شده اند.
شهریور ۱۳۹۶

ایده و توسعه:

سهیل باقری
51 سال پیش