تهرانادوگراف

بزرگنمایی نقشه

چهره ی تهرانِ طوفان زده چگونه است؟تهرانی ها طوفان را چگونه می بینند؟طوفان با شهر و شهروندانش چه می¬کند؟
تهرانادوگراف یک مجموعه از قاب¬هایی است که شهروندان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ از تهرانِ طوفان زده ثبت کرده و به‌وسیله‌ی اینترنت با دیگران به اشتراک گذاشته اند. این مجموعه مصورسازی شده، اکثریت عکس های ثبت شده در اینترنت را در یک قاب،به تفکیک مکان و تاریخ،جمع آوری کرده و مخاطب را به دیدن آن‌ها در یک قابی متفاوت‌تر دعوت می کند تا این بار هر شخص روایتِ “تهران” و “طوفان” را با تأویل خود باز خوانی کند.
شهریور ۱۳۹۶

ایده و توسعه:

ملیحه وصفی نژاد
51 سال پیش