تهران بین

بزرگنمایی نقشه

امروزه، یکی از دغدغه های جوامع بشری در خصوص مواد زائد جامد است و زمان و سرمایه‌ی زیادی در این خصوص هزینه می‌شود. تهران، بیست و پنجمین شهر پر جمعیت جهان، از این قاعده مستثنی نیست. حجم زباله تولید شده در شهر تهران در کنار تنوع و گوناگونی آن در ۲۴ ساعت شبانه روز قابل تأمل است.
در این پروژه، به عنوان یک نمونه، از سطل زباله های محدوده‌ای از منطقه‌ی ۶ که به لحاظ کاربری دارای تنوع چشمگیری بود، در سه نوبت صبح، بعد از ظهر، و عصر عکاسی شده و حجم زباله‌ی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌است و نتیجه به صورت یک نقشه‌ی مصور ارائه شده است تا شاید بتوان درک واضح تری از حجم مواد زائد تولید شده به دست دهد.

مهر ۱۳۹۶

ایده و توسعه:

صدف دانش پژوه
سیده موژان آیته اللهی
51 سال پیش