تهرانپولی

بزرگنمایی نقشه

ساخت وسازهای بی رویه در بسترهای نامناسب شهری تبدیل به نوعی سرطان شده است که علاوه بر بی کیفیت ساختن محیط برای زندگی، ممکن است با یک لرزه تهران را نابود کند. سرطان ساخت و ساز ایده ای برای شروع بازی تهرانپلی بود تا بیانگر منشا این سرطان در بعضی از مناطق باشد. برای طراحی این بازی ۱۲ منطقه مختلف از تهران با کیفیت های مختلف انتخاب شدند و از مشخصات آن ها دو سری کارت تهیه شد, یک سری کارت شامل مشخصات کیفی محله و بدون ذکر نام آن ها (توصیفی)، سری دوم شامل عکس و نام محله (تصویری). از بازیکنان خواسته شد هر سری از کارت ها را به ترتیب الویتشان برای زندگی مرتب کنند. در این پروژه تفاوت الویت بازیکنان نسبت به کیفیت و نام محله‌ها مشخص می‌شود.

مهر ۱۳۹۶

ایده و توسعه:

سبا ثابت
شایسته زمانی
51 سال پیش