کسانی که هستیم

سناریوتیو
ماهان مهرورز-طراح پروژه و مدرس کارگاه
سهیل باقری-مدرس کارگاه
مرکز نوآوری شهری تهران
نشید نبیان: مشاور راهبردی
پویان بیزه-طراح پروژه و مدرس کارگاه
مهدی نجفی-مدرس کارگاه